Desteklemeler

Hayvancılık Yatırımı Yapacaklara Hibe Desteği

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, hayvan alımı için %50, ahır yapımı için %80 oranlarında geri ödemesiz hibe verilecek.

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, 4 Mart’ta 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.


Tebliğ, 2015-2018 yıllarında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken detayları kapsıyor.


İnşaat yatırımında yüzde 50, damızlık alımının yüzde 80 hibe
Tebliğ kapsamında damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına, inşaat yatırımı konusunda, yatırımının % 50’si oranında hibe desteği verilecek. Destekleme ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları kapsayacak.
Damızlık boğa, damızlık koç-teke alımlarında, hayvan alım tutarının %80’i oranında hibe desteği uygulanacak. İnşaat yatırımı ile damızlık koç-teke alımındaki hibe desteği Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde; Damızlık boğa alımı yatırımdaki destek ise DAP, GAP ile DOKAP kapsamındaki illerde uygulanacak.


Hibe verilecek yatırım 1 yıl içinde tamamlanacak
Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler faydalanacak.  İnşaat işleri ile damızlık boğa, koç ve tekelerin satın alınarak işletmeye konulması, başvurunun onaylanıp yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanacak. Yatırımın belirlenen sürede tamamlanamaması halinde yatırımcıya, toplam altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecek.


Yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilecek ve hibe desteğinden yararlandırılmayacak.


Yatırımcılar her hibeden bir kez yararlanacak
Bakanlık Türkvet Veri Tabanı’na ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı  en az 10, en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçisi olan, başvuru tarihinden en az 1 yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi bulunan, gerçek ve tüzel kişiler hibe desteğinden yararlanabilecek.  Bakanlık bölgesel farklılıkları dikkate almak kaydıyla bu şartlarda değişiklik yapabilecek. Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe destek konusundan bir kez yararlanabilecek.
Yatırım tutarı üst sınırı, her yılın başında bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip, Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilecek. Komisyon gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı aynı yıl içerisinde değiştirebilecek.


Yeni yapılacak ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı açık sistem, GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem olacak. İnşaat gider kalemleri; yeni ahır/ağıl, gübre çukuru ve ekipmanları, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunların onarım inşaatlarını kapsayacak. İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları, destekleme kapsamında değerlendirilmeyecek.


Damızlık hayvanları TİGEM temin edecek
Büyükbaş işletmeleri 1 baş damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının %5’ini aşmayacak miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandırılacak.


Damızlık boğalar Bakanlık, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) veya hastalıktan ari işletmelerden temin edilecek. TİGEM, damızlık boğalar ile koç ve tekeleri gerek kendi yetiştirdiklerinden gerekse yurt içi ve yurt dışından temin edecek. Damızlık koç ve tekeler TİGEM ve/veya halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden bireysel olarak veya yatırımcıların bağlı bulundukları  Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği vasıtası ile temin edilecek. Damızlık boğa ve koç-teke alımlarında desteklemeye esas birim fiyatları her yıl Bakanlıkça belirlenecek. Bakanlık gerek duyduğunda belirlenen rakamları yıl içerisinde değiştirebilecek. Anne ve baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satımlar destekleme kapsamı dışında tutulacak. Hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları; memurlar, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları yararlanamayacak.


Başvurular her yıl Ocak- Şubat- Mart aylarında alınacak
İnşaat yatırımı  yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımı  yapacağı  yerdeki il müdürlüğüne; damızlık boğa ve koç-teke alımı  hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar il/ilçe müdürlüklerine, her iki yatırımı da yapmak isteyen yatırımcılar ise il müdürlüğüne başvurabilecek. Başvurular her yıl Ocak-Şubat-Mart aylarında alınacak.

 

Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde merkez proje değerlendirme komisyonu kararı ve Bakan onayı ile başvuru süresini uzatabilecek, kısaltabilecek ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilecek. Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olup, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllara devredilemeyecek, başvurunun yeniden yapılması gerekecek.

 

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı'ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alanlarında gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine önemli bir yer ayıracak. Programın daha önce uygulanan kırsal kalkınma programlarından temel farkı; yatırımları AB standartlarına ulaştırma hedefi ve destek miktarındaki büyüklük.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla oluşturulan fon kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik projeleri hayata geçirmek için proje kabulüne başladı.

IPARD Programı; Et ve Süt Üretimi, Et, Süt, Meyve-Sebze ve Su ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi, Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Desteklenmesi, Kırsal Turizm ve Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi konularında destek sağlayacaktır. Yatırımlar Türkiye'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında hayat bulacak, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı öncelikle kırsal alanlarda AB standartlarını yakalamış işletmelerin oluşturulmasını, bununla beraber bu alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını gerçekleştirecektir.

Program bütçesinin büyük bir kısmı; hayvansal üretim ve hayvansal ürünlerin işlenmesi konularında gerçekleştirilecek yatırımlara ayrılmıştır. IPARD Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması sektörlerinde gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine önemli bir yer ayırmaktadır. Programın, yatırımları AB standartlarına ulaştırma hedefi ve destek miktarındaki büyüklük, daha önce uygulanan kırsal kalkınma programlarından temel farkını oluşturmaktadır. IPARD Programının sektörümüzde destek sağlayacağı yatırım konuları ve yatırım desteği başvurusunda aranacak koşullara aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

 

Devami

Hayvancılığa Sıfır Faizli Kredi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla 2004 yılından itibaren kullandırılan, düşük faizli kredi uygulamasına 2011 yılında da devam edilyor.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, gerçekleştirilecek ve toplam 9 kalemde bir çok tarımsal faaliyet alanını kapsayan bu uygulama ile tarımsal maliyetlerin azaltılarak, üreticinin gelir seviyesini yükseltilmesini hedeflendi.
Hayvancılık ve tarımsal sulama konularında %100 diğer konularda % 50 faiz indirimi sağlayan ve 12 Mart 2011 tarihinde yayınlanan 2011/17 sayılı uygulama Tebliğinde  belirtilen teknik kriterler kapsamında kullanılabilecek olan, düşük faizli kredilerinden işletme kredileri için 2 yıl,  yatırım kredileri için ise 7 yıla kadar vade ile faydalanma imkanı sağlandı. Hayvancılık, arıcılık ve su ürünlerinden kontrollü örtü altı tarım, sulama, iyi tarım, organik tarıma kadar bir çok tarımsal faaliyeti içine alan düşük faizli kredi uygulamasında; hayvancılık ve kontrollü örtüaltı tarım konusunda üst limit 7.5 milyon TL, sulama yatırımlarında 1,5 milyon TL. iyi tarım, organik tarım ve su ürünleri için 3 milyon TL, sertifikalı tohum, fide, fidan.arıcılık ve kanatlı sektörü için 1,5 milyon TL ve mekanizasyon ve diğer konularda 500.000 TL olarak belirlendi.
Yeni yatırım yapmak veya mevcut uygulamalarını büyütmek isteyen üreticiler açısından katkı sağlayacak uygulamadaki hayvansal üretim işletme kredileri şunlar:

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
On baş ve üzerinde damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiriciler yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği
On baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
Damızlık düve yetiştiriciliği
Elli baş ve üzerinde işletme kurmak veya işletmesinin kapasitesini elli baş üzerine çıkartmak isteyen müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.
Büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde inek/dişi manda için on baş ve üzerinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmak isteyen veya kurulu işletmesini bu kapasiteler üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
Büyükbaş hayvan besiciliği
On baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
Küçükbaş hayvan besiciliği
Yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

 

KREDİ KONULARI                                      

FAİZ İNDİRİM ORANI(%)

GERİ ÖDEME  SÜRESİ

Süt sığırcılığı (yatırım)

100

7 Yıla Kadar

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (yatırım)

100

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (yatırım)

100

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (yatırım)     

100

Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme)

100

2 Yıla Kadar

 

Yatırım kredilerinde 7.500.000 TL.
İşletme Kredilerinde (Sığır Besiciliği) 3.000.000 TL.
  
KREDİ PLANLAMASI:
2.000.000 Baş Damızlık Koyun-Keçi
   100.000 Baş Damızlık Sığır-Manda
   600.000 Baş Besi Sığırı için “0” faizli kredi verilecektir.

YARARLANMA KOŞULLARI:

 

Devlet Destekli Tarım Sigortasının Kapsamı Genişliyor

Erkek Besi Sığırları Sigorta Kapsamına Alındı

2011 yılında ilk defa Süt sığırlarına ilave olarak, erkek besi sığırları Tarım Sigortası kapsamına alındı. Erkek besi sığırlarının sigorta kapsamına alınması ile; yaklaşık 100 bin besi işletmesinin faydalanacağı beklenmektedir. Sigorta süresinin kısıtlı olması nedeniyle üreticilerin en kısa zamanda hayvanlarını sigortalatmaları gerekiyor.